Menu Sluiten

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

InZicht: Groei in Contact is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

InZicht: Groei in Contact verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– School en klas
– Verslaglegging
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
InZicht: Groei in Contact verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u of uw kind:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
InZicht: Groei in Contact verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– InZicht: Groei in Contact verwerkt uw persoonsgegevens voor het opstellen van doelen, plannen en evaluaties gericht op uw persoonlijke vraag en situatie.
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– InZicht: Groei in Contact verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
InZicht: Groei in Contact neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InZicht: Groei in Contact) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
InZicht: Groei in Contact bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen;
– Gegevens van kinderen/ouders die nog klant zijn, bewaren wij zolang ze klant zijn.
– Gegevens van kinderen/ouders die niet meer klant zijn van InZicht: Groei in Contact, bewaren wij een jaar ingaande na afloop van de dienstverlening door InZicht Groei in Contact. De reden hiervoor is dat zij later eventueel nog een keer gebruik willen maken van de diensten van InZicht: Groei in Contact.

Delen van persoonsgegevens met derden
InZicht: Groei in Contact verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
InZicht: Groei in Contact gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan InZicht: Groei in Contact zich dient te houden (bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst) Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door InZicht: Groei in Contact en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u te geven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@inzichtgroeiincontact.nl
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

InZicht: Groei in Contact wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
InZicht: Groei in Contact neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inzichtgroeiincontact.nl.