Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met InZicht: Groei in Contact en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving
InZicht: Groei in Contact is opgericht door A.A.A.M. Vermeulen en K. ten Kate en gevestigd zowel te Breda als te Maassluis. InZicht: Groei in Contact is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72341289.

3. Definities
a. Opdrachtnemer; InZicht: Groei in Contact.
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4. Uitvoering van de overeenkomst.
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij InZicht: Groei in Contact, via info@inzichtgroeiincontact.nl. Kort telefonisch overleg is gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Alle tarieven zijn exclusief BTW.

6. Betalingsvoorwaarden.
Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaalt te worden.
Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 7 dagen betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

7. Verhindering deelname
Indien bij verhindering de gemaakte afspraak met InZicht: Groei in Contact tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten de helft van het normale tarief. Bij ziekte is overleg mogelijk.

8. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9. Aansprakelijkheid.
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen. In het geval van crisis of nood raadt de opdrachtnemer aan om bij levensgevaar 112 en/of de politie te bellen en bij een crisissituatie het crisisinterventieteam van de betreffende gemeente.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de ondersteuning als de periode daarna.

10. Klachtenprocedure
InZicht: Groei in Contact ziet graag dat onduidelijkheden, ongenoegen over de verrichte diensten en/of bejegening of overige zaken in eerste instantie met elkaar mondeling bespreekbaar worden gemaakt. Indien dit niet mogelijk is voor de opdrachtnemer of –gever kan er worden gedacht aan een klachtenprocedure.
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan door de opdrachtgever contact opgenomen worden met het AKJ (advies- en klachtenbureau jeugdzorg) en/of het College van Toezicht SKJ.

11. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die tijdens de hulpverleningsmomenten besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

12. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.